Training - WAC

Deel I: 4 dagdelen, 23 SKJ punten

In deze maatwerk-training wordt u opgeleid in het Integraal werken volgens het Wraparound Care Model. U leert hoe u samen met het informele- en formele netwerk de zorg effectief en efficiënt kunt organiseren. Aan de hand van de 5 denkstappen, 10 inhoudelijke uitgangspunten en 5 vragen van het model leer u methodisch, maar ook flexibel en op maat te werken. Deze werkwijze kan bij complexe en minder complexe vraagstukken van mensen en gezinnen worden ingezet. Het algemene doel van het integraal werken volgens het Wraparound Care model is dat burgers (weer) grip op het eigen leven krijgen of houden. Burgers geven zelf aan welke zorg en of dienstverlening er nodig is. De professional leert wat vraaggericht en op maat werken betekent en leert de eigen kracht van burgers centraal te stellen maar wel zijn professionaliteit in te zetten. Wanneer de veiligheid in het geding is treedt de professional op. Informele en formele zorg en/of dienstverlening worden gecombineerd met één hulpverlener, één cliëntsysteem en één plan. Daarbij geldt dat de hulpverlener de vragen van burgers niet zelf moet proberen op te lossen, maar burgers leert en ondersteunt om zelfredzaam te zijn. Voor een specifieke vraag kan er (tijdelijk) een specialist toegevoegd worden aan het Wraparound team van het gezin of de cliënt.

 

Het doel van de training is ondersteuning bieden aan professionals en leidinggevenden in de kanteling die gevraagd wordt in het proces van transformatie. Na deelname aan de training kunt u:

 • Planmatig, methodisch en gestructureerd werken waardoor attitude voor het integraal werken volgens het Wraparound Care model geborgd wordt.
 • Vraaggericht werken volgens het de principes één huishouden, éen plan, één regisseur.
 • Werken aan eigen kracht.
 • Werken met het familiegroepsplan.
 • Vanuit een systeemgerichte visie werken.
 • Werken aan het herstel van het gewone leven.
 • Het samen maken en uitvoeren van het plan.
 • Regie voeren.
 • Tijdig op- en afschalen.

Dag 1: 2 dagdelen:

Theoretisch kader WAC:


Kennis van de 5 denkstappen, 10 principes.

 • Hoe zet u het kind/volwassene/gezin centraal?
 • Wat betekent dit in u dagelijkse aanpak?
 • Hoe kunt u ouders, kinderen, collega's de regie laten voeren?
 • Hoe maakt u gebruik van elkaars expertisen en werkt u hierin samen met andere professionals uit het formele netwerk
 • Hoe werkt u samen en/of organiseert u het informele netwerk

Accenten

 • Contact opbouwen met cliënt
 • Werken met een genogram (systeemgericht werken)
 • Netwerk maken, analyseren en besluiten wie er nodig zijn

Oefenen met

 • Match
 • Intake fase (genogram en netwerk)

Opdracht

 • Uitwerken van casuïstiek

Dag 2: 2 dagdelen:

Theoretisch kader WAC:


Kennis van de vijf vragen en komen tot 1 plan per huishouden.

 • Hoe stelt u samen met de cliënt/gezin een plan op
 • Doelen stellen met de 5 vragen
 • Evalueren en bij stellen van de doelen in het familiegroeps-/ gezinsplan.
 • Hoe en samen met wie besluit u over de regievoering over het familie groepsplan of gezinsplan

Accenten

 • Vraaggericht werken, welke attitude vraagt dat van professional.
 • Wat betekent regie nemen in u dagelijkse aanpak?
 • Hoe neemt u collega's, kinderen, ouders/verzorgers, hulpverleners uit andere organisaties mee om samen te werken aan doelen die in het plan zijn uitgewerkt?
 • Hoe luistert u naar elkaars taal en verbind u deze talen tot een passend antwoord op complexe zaken van kinderen en gezinnen?
 • Hoe maak u gebruik van elkaars expertise, het informele en formelen netwerk en werkt u hierin samen.
 • Out of the box denken en doen

Oefenen met

 • Oefenen met het opstellen van concrete werkbare doelen met de vijf WAC vragen door middel van rollen spelen
 • Casuïstiek bespreking

Opdracht

 • Maken van een plan samen met een gezin

Deel II: Implementatie van het model, 24 SKJ punten

Implementatie van het integraalwerken op basis van maatwerk, uren kunnen variëren:

 • 4 uur: Individuele Coaching
 • 4 uur: Coaching on the job
 • 12 uur: Intervisie bijeenkomsten
 • 12 uur: Casuïstiek besprekingen

Deel III: Leidinggevenden, 8 SKJ punten

Bent u leidinggevende dan geldt bovenstaande ook voor u maar dan in de context waarin u werkt met uw medewerkers. Voor een goede implementatie vragen we u deel te nemen aan de twee trainingsdagen en 2 coachingsgesprekken.