Wraparound Care Model
Training & Coaching & Onderzoek

Wat is Wraparound

Het Wraparound Care-model is een doelgerichte, efficiënte, ‘snelle’ aanpak van zorgvragen. Ideaal voor gemeenten, zorgorganisaties en professionals die kiezen voor innovatieve, integrale oplossingen.

Het Wraparound Care-model is rond 1980 ontwikkeld in de Verenigde Staten. Doel is grip krijgen op je eigen leven. Daarbij worden gezin, buurt, school en andere belangrijke mensen uit het netwerk van de jongere betrokken, omdat ervan wordt uit gegaan dat de jongere het meest gebaat is bij een aanpak in de eigen leefomgeving en niet in een instelling. Het model wordt gebruikt voor mensen van alle leeftijden. Centraal staat altijd de vraag wat de cliënt zelf meent nodig te hebben om zijn of haar leven weer op de rails te krijgen. Maatwerk dus.

Anders dan in de traditionele zorg kent Wraparound geen bureaucratie en versnippering. Er wordt direct, samen met cliënten, hun netwerken en betrokken instanties, gewerkt aan oplossingen: één cliëntsysteem, één regievoerder en één plan. Dat vraagt veel van de hulpverlener die de regie voert: inzicht in het functioneren van de cliënt - gezin of individu - in wat voor hem of haar belangrijk is, en in zijn of haar functioneren in een sociale context. Dat geheel wordt vertaald in een plan, gericht op het wegwerken van obstakels. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan en raakt dus niet afhankelijk van hulpverlening. Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen is essentieel voor het succes.


Training en Coaching

De implementatie van het Wraparound Care-model vraagt om een open mind en flexibiliteit van alle betrokkenen in de organisatie: leidinggevenden, professionals, ondersteunende staf. Van hun wil om mee te ontwikkelen hangt het succes van de invoering af.

De inhoud van een training & coaching traject hangt af van de wensen van de opdrachtgever en van een inventarisatie van wat er in zijn organisatie nodig is om integraal te kunnen werken. Op basis van deze elementen maken we samen met de opdrachtgever en betrokkenen een ontwikkelplan. Daarin spelen opleidingen (attitude, kennis en kunde) een centrale rol. Het gaat om maatwerk. Het traject werkt toe naar een verschuiving in focus van bestuur naar burger.


Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is en blijft nodig om te weten wat de werkelijke effecten van Wraparound in de praktijk zijn, wat er goed gaat, wat verbeterpunten zijn, en hoe de resultaten van Wraparound zich verhouden tot die van andere, vergelijkbare partijen. ConnectedTogether is thuis in praktijk gestuurd onderzoek. We werken samen met kennisinstituten, universiteiten en hogescholen en pakken onderzoeksvragen zo Wraparound mogelijk op: vraaggericht, met partners in de buurt, met de mensen van de opdrachtgever, in alle lagen van de betrokken organisatie, op maat en resultaatgericht.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek leveren gegevens op over de efficiëntie en effectiviteit van teams en/of zorg. Bij onderzoek op de korte termijn gaat het om vragen als: kunnen cliënten beter/zelfstandiger functioneren? Nemen de gerapporteerde problemen af? Zijn ze tevreden met de zorg die ze ontvangen hebben? Onderzoek op de langere termijn gaat over vragen als: hoe doen we het in vergelijking met andere partijen? Is er daadwerkelijk minder schooluitval onder jongeren?

Komt men minder vaak een tweede of derde keer terecht bij geïndiceerde zorg? Stabiliseren de kosten in het sociaal domein?